FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZDARZENIA

Uwaga! Formularz nie służy do zgłaszania sytuacji, w których zagrożone jest życie ludzkie.
W takich wypadkach prosimy o kontakt pod numerem 991.

1. Podaj typ i treść zgłoszenia


2. Podaj dane z umowy / identyfikacyjne3. Podaj dane korespondencyjne

4. Dodaj załącznik

max wielkość jednego załącznika to 20 MB

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych (ADO) Odbiorcy jest: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
2) Nasze dane kontaktowe to: ENERGA–OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
3) Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
4) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO w celu realizacji obowiązków określonych w Ustawie Prawo Energetyczne oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO, związanych z bezpośrednią, telefoniczną i elektroniczną obsługą zleceń, reklamacji oraz interwencji.
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków ADO wskazanych w pkt.4.
6) Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
a) uprawnione organy publiczne,
b) podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi dystrybucji energii elektrycznej,
c) podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartej umowy obsługi Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego,
d) podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej,
e) podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
f) podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
g) podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
h) podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe.
7) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4.:
a) w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
c) w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8) Informujemy o przysługującym prawie do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d) przenoszenia danych,
e) usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (pkt 2) lub elektronicznie poprzez formularz zgłoszeniowy publikowany na stronie internetowej ADO www.energa-operator.pl.
9) Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.